Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD PULA

DVD PULA 1

Početak vatrogastva na Pulskom području datira od davne 1878. godine, kada je nakon velikog požara na kući gospodina Masserotija, Općinsko vijeće na čelu s gradonačelnikom, gospodinom Antoniom Barsanom, donijelo odluku o osnivanju vatrogasne postrojbe s 24 vatrogasca raspoređenih u dvije čete. U Puli su uz vatrogasnu postrojbu grada djelovale i vatrogasne postrojbe u privatnim tvrtkama, posebice u industriji, a postojale su i dobrovoljne vatrogasne udruge, koja nisu bila kao današnja društva, i društva koja su u bivšoj Jugoslaviji nastala nakon Drugog svjetskog rata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula, davne 1951. godine nastavilo je ponovno s aktivnostima, koje su bile prekinute zbog ratnih zbivanja II. svjetskog rata. Samu misao o ponovnom oživljavanju i registraciji društva pokrenula je nekolicina entuzijasta na čelu s pokojnim gospodinom Rugola Antonom koji je tada izabran za predsjednika društva te Mirkom Halerom i Stevom Trumbitašom, koji su izabrani za tajnika i zapovjednika društva. U samom početku djelovanja većinu članstva, njih tridesetak, činili su zanatlije i obrtnici grada Pule. Nakon registracije društva počelo se sa učlanjivanjem što većeg broja građana, djece i mladeži u društvo. Iako većina njih tada nije znala gotovo ništa o poslu vatrogasaca, bili su spremni u svakom trenutku žrtvovati se i odgovoriti izazovu bilo kakve elementarne nepogode.

Oprema društva bila je jako siromašna, ali dovoljna za prvo stručno školovanje i uvježbavanje mladih vatrogasaca. U tom trenutku društvo je posjedovalo jednu pumpu sa potrebitom opremom, ljestve kukače i nekoliko penjačkih užadi.
Okupljanje i uvježbavanje vatrogasaca vršila su se u Vatrogasnoj četi (danas JVP Pula), u Dobrilinoj ulici, gdje su se najčešće izvodile vatrogasne vježbe, vršila obuka i školovanje mladih vatrogasaca. U nekoliko godina djelovanja društvo je naraslo na 90 članova svih uzrasta, od djece, mladeži i odraslih (muških i ženskih članova). Službene prostorije društva bile su u Premanturskoj ulici koje su služile kao spremište i učionica, gdje su se učili prvi stručni termini i detalji o vatrogastvu. Svaki detalj i svaka nova vježba bile su od velike koristi, jer je upravo tako stvoreno nekoliko ekipa koje su mnogo puta sudjelovale u svim aktivnostima. Društvo je u svom radu imalo dosta problema oko smještaja, prostori koje je društvo koristilo u Premanturskoj ulici dati su poduzeću Mehanika. Društvo se preseljava u Dom braće Ribar, potom u Mjesnu zajednicu Mirna, što je otežavalo rad kao i sam razvoj društva. No i pored svih nedostataka, volja i entuzijazam članstva postojao je sve do sedamdesetih godina kad se dolazi na ideju da se u gradu Puli osnivaju DVD-a po Mjesnim zajednicama. Tom idejom DVD Pula prestaje sa radom i umjesto njega osnivaju se DVD Mirna i DVD Stoja, koji nastavljaju sa vatrogasnom djelatnošću u Puli.....više pročitaj na stranici DVD Pula

The beginning of the fire in the Pula area dates back to 1878, when, after a major fire at Mr. Masseroti's house, the Municipal Council, headed by the Mayor, Mr. Antonio Barsan, decided to establish a fire department with 24 firefighters deployed in two companies. In Pula, besides the city's fire brigade, there were also fire brigades in private companies, especially in industry, and there were voluntary fire associations, which were not like today's societies, and those that were created in the former Yugoslavia after World War II. The Volunteer Fire Company of Pula, back in 1951, resumed its activities, which were interrupted by the war II. World War. The very thought of reviving and registering the company was sparked by a few enthusiasts led by the late Mr. Rugola Anton who was then elected president of the society and Mirko Haller and Steve Trumbitas, who were elected secretary and commander of the society. At the very beginning of its activity, most of the membership, some thirty of them, consisted of artisans and craftsmen of the city of Pula. After the registration of the society, as many citizens, children and youth as possible started joining the society. Although most of them knew almost nothing about the firefighters business at the time, they were prepared to sacrifice themselves at any time and to respond to the challenge of any natural disaster. The equipment of the company was very poor, but sufficient for the first vocational education and training of young firefighters. At that point, the company owned one pump with the necessary equipment, a crowbar and several climbing ropes. The gathering and training of firefighters was carried out in the Fire Company (today JVP Pula), in Dobrilina Street, where fire drills were most often performed, training and education of young firefighters were carried out. In the few years of its operation, the society has grown to 90 members of all ages, from children, youth and adults (male and female members). The official premises of the company were in Premanturska Street, which served as a repository and classroom, where the first professional terms and details of firefighting were taught. Every detail and every new exercise was of great benefit, as several teams were created that participated in all the activities many times. The company had a lot of problems in its work regarding accommodation, the premises used by the company in Premanturska Street were given to Mehanika. The society moved to the Ribar Brothers Home, then to the Mirna Local Community, which made it difficult to work as well as to develop the society itself. However, despite all the shortcomings, the will and enthusiasm of membership existed until the 1970s when the idea of ​​establishing DVDs in the Local Communities was established in the city of Pula. With this idea, the DVD Pula ceases to exist and instead, the DVD Mirna and DVD Stojja are established, which continue with the fire activity in Pula.

Contact Us


Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 959 603 6035

Follow Us


  

Copyright © 2017 Damir Marenic