Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD PODCRKAVLJE

DVD PODCRKAVLJE

Dana 10. travnja 2015. godine u 20.00 sati, na prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje DVD-a Podcrkavlje, osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje! Inače osnivanje DVD-a je zakonska obveza za svaku jedinicu lokalne samouprave, pa tako i Općina Podcrkavlje ovime ispunjava svoju obvezu. DVD Podcrkavlje dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka Udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara, a sukladno ciljevima koji su pobliže određeni Statutom Udruge i Programom rada. Osnivačkoj Skupštini DVD-a Podcrkavlje prisustvovali su novoučlanjeni članovi Skupštine ( 41 član ), te gosti i uzvanici. Donesene su važne Odluke potrebne za osnivanje i upis u Registar udruga, te su usvojeni Statut i Poslovnik DVD-a Podcrkavlje. Također su i izabrani potrebni članovi u radna tijela DVD-a ( predsjednik, potpredsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti ), te je sada na njima zadatak upisa u Registar udruga, a zatim daljnji postupci na ustrojavanju DVD-a. Za predsjednika je izabran gosp. Mato Kovačević iz Dubovika, koji se zahvalio na ukazanoj časti i povjerenju. Prisutnima su se prigodnim riječima obratili načelnik Općine gosp. Tomislav Trtanj i zapovjednik vatrogasne zajednice BPŽ gosp. Stjepan Županić.

On April 10, 2015 at 8 pm, at the suggestion of the initiative committee for the establishment of DVD Podcrkavlje, a voluntary fire brigade Podcrkavlje was established! Otherwise, the establishment of a DVD is a legal obligation for each unit of local self-government, so the Municipality of Podcrkavlje thus fulfills its obligation. DVD Podcrkavlje is a voluntary, professional, humanitarian and non-partisan Association of volunteer firefighters of interest to the Republic of Croatia in the field of fire protection, in accordance with the objectives specified in the Statute of the Association and the Work Program. The founding Assembly of DVD Podcrkavlje was attended by new members of the Assembly (41 members), as well as guests and guests. Important Decisions necessary for the establishment and entry in the Register of Associations were made, and the Statute and Rules of Procedure of DVD Podcrkavlje were adopted. The necessary members were also elected to the working bodies of the DVD (President, Vice President, Board of Directors, Supervisory Board, Court of Honor), and they are now tasked with registration in the Register of Associations, and then further procedures for the organization of the DVD. Mr. was elected president. Mato Kovačević from Dubovik, who thanked for the honor and trust. The mayor of the municipality, Mr. Tomislav Trtanj and the commander of the BPŽ fire brigade, Mr. Stjepan Zupanic.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic