Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

VZGZ

VZG ZAGREB 3

vatrogasna zakrpa veličine 7x9.5 cm / fire patch size 7x9.5 cm

Kroz svoju povijest Zagreb je bio žrtva mnogih požara. Upravo iz toga razloga počela se rađati ideja o osnivanju organizirane vatrogasne službe. Poticaj za takovu ideju dali su Pavao Hatz, Đuro Deželić i Janko Grahor. Iako je prvobitna ideja išla u pravcu osnivanja profesionalne postrojbe, u želji da se građani ne opterećuju novim porezima, 1870 godine pristupilo se osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagreb. To je ujedno i najstarije društvo u Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba i jedno od tri najstarija društva u Hrvatskoj. Punih četrdeset godina građani okupljeni u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagreb obavljali su odgovornu dužnost u zaštiti Zagreba od požara. Zahvaljujući požrtvovnosti i disciplini nebrojeni znani i neznani, zidari, stolari, bravari, dimnjačari, činovnici, pojedini tadašnji gradski senatori i drugi građani obavili su velik posao. Ne samo da su štitili grad i svoje sugrađane pokazujući visoku razinu solidarnosti i humanosti, već su udarili i temelje vatrogastva u gradu Zagrebu. Tijekom tih četrdeset godina Zagreb se naglo širio, kako po broju stanovnika, tako i površinom. Pioniri vatrogastva u Zagrebu okupljeni u dobrovoljnom vatrogasnom društvu pripremili su teren za modernu, profesionalnu vatrogasnu službu. Postalo je jasno da je Zagreb prerastao organizaciju vatrogasne službe koja se isključivo zasnivala na dobrovoljcima i društvenom radu, pa je krajem 1910. godine osnovana profesionalna straža, današnja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba. Vatrogasna zajednica grada Zagreba osnovana je 1930. godine. Zasnovana na povijesnim temeljima vatrogastva u Zagrebu, ona danas objedinjava 55 dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Zagreba i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba profesionalni je kamen temeljac zaštite od požara i elementarnih nepogoda u Zagrebu, a mrežom dobrovoljnih vatrogasnih društava pokriveno je cjelokupno područje Grada Zagreba, tako da vatrogasci mogu promptno djelovati gdje god se za to ukaže potreba.

Članice Zajednice: U Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba udruženo je 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava u kojima ukupno djeluje 9115 članova, a to su: : Adamovec, Belovar, Bijenik, Blaguša, Blato, Botinec, Branovec, Brezovica, Bukovac, Buzin, Cerje, Črnomerec, Čučerje, Dankovec, Dragonožec, Dubrava, Glavničica, Gračani, Granešina, Granešinski Novaki, Horvati, Hrašće, Hrelić, Ivanja Rijeka, Jakuševec, Jarun, Kašina, Kašina Gornja, Kobiljak, Kupinečki Kraljevec, Kustošija, Kučilovina, Lipnica, Lužan, Maksimir, Mala Mlaka, Moravče, Odra, Odranski Obrež, Planina Donja, Planina Gornja, Prečko, Resnik, Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Sesvetska Selnica, Sveta Klara, Šašinovec, Šestine, Trešenjevka, Trnje, Trpuci, Vidovec, Vrapče, Vugrovec , Zagreb, Zapad i Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Throughout its history, Zagreb has been the victim of many fires. It is for this reason that the idea of ​​establishing an organized fire service began to emerge. The impetus for such an idea was given by Pavao Hatz, Đuro Deželić and Janko Grahor. Although the original idea was to establish a professional unit, in order not to burden the citizens with new taxes, in 1870 the Zagreb Voluntary Fire Brigade was established. It is also the oldest company in the Fire Brigade of the City of Zagreb and one of the three oldest companies in Croatia. For a full forty years, the citizens gathered in the Voluntary Fire Brigade Zagreb performed a responsible duty in protecting Zagreb from fire. Thanks to the sacrifice and discipline of countless known and unknown, masons, carpenters, locksmiths, chimney sweeps, clerks, some of the then city senators and other citizens did a great job. Not only did they protect the city and its fellow citizens by showing a high level of solidarity and humanity, but they also laid the foundations of firefighting in the city of Zagreb. During those forty years, Zagreb expanded rapidly, both in terms of population and area. Pioneers of firefighting in Zagreb, gathered in a voluntary fire brigade, prepared the ground for a modern, professional fire service. It became clear that Zagreb had outgrown the organization of the fire service, which was based exclusively on volunteers and social work, so at the end of 1910 a professional guard was established, today's Public Fire Brigade of the City of Zagreb. The Zagreb Fire Brigade was founded in 1930. Based on the historical foundations of firefighting in Zagreb, today it unites 55 voluntary fire brigades from the area of ​​Zagreb and the Public Fire Brigade of the City of Zagreb. The Public Fire Brigade of the City of Zagreb is a professional cornerstone of protection against fires and natural disasters in Zagreb, and the network of voluntary fire brigades covers the entire area of ​​the City of Zagreb, so firefighters can act promptly wherever necessary. Members  of the Association: The Fire Brigade of the City of Zagreb has 57 voluntary fire brigades with a total of 9115 members, namely: Adamovec, Belovar, Bijenik, Blaguša, Blato, Botinec, Branovec, Brezovica, Bukovac, Buzin, Cerje , Črnomerec, Čučerje, Dankovec, Dragonožec, Dubrava, Glavničica, Gračani, Granešina, Granešinski Novaki, Horvati, Hrašće, Hrelić, Ivanja Rijeka, Jakuševec, Jarun, Kašina, Kašina Gornja, Kobiljak, Kupinečki Kraljevec, Kustošija, Kučilovina , Maksimir, Mala Mlaka, Moravče, Odra, Odranski Obrež, Planina Donja, Planina Gornja, Prečko, Resnik, Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Sesvetska Selnica, Sveta Klara, Šašinovec, Šestine, Trešenjevka, Trnje, Trpuci, Vidovec, Vrapče, Vugrovec, Zagreb, West and the Public Fire Brigade of the City of Zagreb.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic