Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD S. JANKOVCI

DVD STARI JANKOVCI

Dana 21. lipnja 1931. godine Inicijativni odbor u sastavu – Ivan Sudarević, Ivan Kuruc, Hajnrih Šumaher, Josip Majer, Franjo Šafarik, Ivan Karliček, Marko Carić, Stjepan Karliček, Franjo Blašković, Martin Oster, Andrija Gurašević, Antun Randović, Ivan Kratofil i Arsenije Milašinović, kao tadašnji općinski bilježnik, sastaju se i osnivaju prvu privremenu upravu Dobrovoljnog vatrogasnog društva St. Jankovci. Zapisnik s ove sjednice vodio je općinski bilježnik. Tom prilikom izabran je Agitacioni odbor (termin iz zapisnika) koji je imao zadatak okupiti članstvo za ovo društvo. Čelne funkcije na ovoj sjednici podijeljene su ovako: prvi privremeni predsjednik Društva postaje Ivan Sudarević, zapovjednik – Josip Majer, podzapovjednik – Stjepan Karliček, tajnik – Arsenije Milašinović, blagajnik – Franjo Šafarik, spremištar – Antun Randović i vježbatelj – Ivan Kratofil. „ Na istoj sjednici zamoliti općinsko poglavarstvo St. Jankovci da općinske štrcaljke stavi u red da postanu uporabive i potom predade društvu na upotrebu“. Druga sjednica privremenog tijela društva održana je 29. VI. 1931. god. I okupila je već 33 člana. Na ovoj sjednici izabrani su članovi koji će prikupljati dobrovoljne priloge na korist društvene blagajne (termin iz zapisnika).“Iz ovih prvih sastanaka uočljivo je kako su se u osnivanje društva uključili svi, dakle, Hrvati, Mađari, Nijemci i Srbi, jer je ono zaista bilo nasušna potreba ovoga mjesta. Indikativno je da su se prvi zapisnici vođeni od strane općinskog bilježnika vodili ćirilicom. Uoči otvaranja sastanka uvodi se pozdrav „Pomoz Bog“ koji je već u starijim društvima tradicija i isti će se održati dugi niz godina.
Dana 16. IX. 1931. godine društvo je održalo prvu redovnu osnivačku skupštinu, sada već glede članstva znatno osnaženo i s prvim prikupljenim prilogom od 1.464 dinara kako stoji u knjizi blagajne. Najveći donatori su Đuro Šumaher, tadašnji mlinar i Ivan Ujlakoš stariji, a značajan doprinos daje i Karl Dohm, tadašnji ciglar (osnivač prve privatne ciglane u Jankovcima) i Marin Carić. Prva stalna uprava ovoga društva postaje: predsjednik – Antun Ivančik, zapovjednik – Danijel Gutwein, podzapovjednik – Ivan Sudarević, tajnik – Arsenije Milašinović, blagajnik – Franjo Šafarik, spremištar - Antun Randović, vježbatelj – Ivan Kratofil, zastavnik – Stjepan Karliček, stožerni trubač – Ivan Burza i zapovjednik vat. glazbe Josip Majer. Članovi Nadzornog odbora su: Ilija Sudarević, Ivan Karliček i Tomo Štrangar. Ovom prilikom društvo je prihvatilo pravilnik društva koji su morale odobriti nadležne vlasti i učlaniti se u vatrogasnu zajednicu čije je sjedište bilo u Đakovu. Izabrani su i članovi koji će prikupljati priloge u mjestu kao i u Svinjarevcima, Berku, Čakovcima, Tompojevcima, Slakovcima, Ivankovu, Bpgdanovcima, Nuštru, Oroliku, Novom Selu i Privlaci. Društvo je funkcioniralo na temelju utemeljitelja i osnivača, izvršujućih članova i podupirajućih članova. Izabrani su i vođe odjela penjača- Josip Šafarik, štrcara – Martin Oster i čuvara – Mijo Šafarik. S velikom voljom, htijenjem i entuzijazmom nastavljen je rad ovoga Društva. Temeljem pravila Društvo je primljeno u vinkovačku župu. Dobrovoljnim prilozima, održavanjem balova, diletantskim zabavama, itd., prikupljaju se sredstva i kupuje oprema, nabavljaju glazbala, uvježbava ekipa. Kruna toga rada je gradnja Vatrogasnog doma 1934. godine
 
On June 21, 1931, the Initiative Committee was composed of - Ivan Sudarević, Ivan Kuruc, Hajnrih Šumaher, Josip Majer, Franjo Šafarik, Ivan Karliček, Marko Carić, Stjepan Karliček, Franjo Blašković, Martin Oster, Andrija Gurašević, Antun Randović, Ivan Kratofil and Arsenija Milašinović, as the then municipal notary, met and established the first temporary administration of the Voluntary Fire Brigade of St. Jankovci. The minutes of this session were kept by the municipal notary. On that occasion, the Agitation Board (a term from the minutes) was elected, which had the task of gathering membership for this society. The leading functions at this session are divided as follows: the first interim president of the Society becomes Ivan Sudarevic, commander - Josip Majer, deputy commander - Stjepan Karlicek, secretary - Arsenije Milasinovic, treasurer - Franjo Safarik, storekeeper - Antun Randovic and trainer - Ivan Kratofil. "At the same session, ask the municipal government of St. Jankovci to put the municipal syringes in order to become usable and then hand them over to the society for use ". The second session of the temporary body of the company was held on June 29. 1931 And it has already gathered 33 members. At this session, members were elected who will collect voluntary contributions for the benefit of the social treasury (term from the minutes). there really was an urgent need for this place. It is indicative that the first records kept by the municipal notary were kept in Cyrillic. On the eve of the opening of the meeting, the greeting "God help" is introduced, which is already a tradition in older societies and will be held for many years. On 16. IX. In 1931, the company held its first regular founding assembly, now significantly strengthened in terms of membership and with the first collected contribution of 1,464 dinars, as stated in the treasury book. The biggest donors are Đuro Šumaher, the then miller and Ivan Ujlakoš senior, and a significant contribution is given by Karl Dohm, the then bricklayer (founder of the first private brickyard in Jankovci) and Marin Carić. The first permanent management of this company becomes: president - Antun Ivančik, commander - Danijel Gutwein, deputy commander - Ivan Sudarević, secretary - Arsenije Milašinović, treasurer - Franjo Šafarik, storekeeper - Antun Randović, trainer - Ivan Kratofil, ensign - Stjepan Karliček, staff trumpet player - Ivan Burza and the commander of the vat. music by Josip Majer. Members of the Supervisory Board are: Ilija Sudarević, Ivan Karliček and Tomo Štrangar. On this occasion, the company accepted the rules of the company, which had to be approved by the competent authorities and join the fire brigade whose headquarters were in Đakovo. Members were also elected to collect donations in the place as well as in Svinjarevci, Berak, Čakovec, Tompojevci, Slakovci, Ivankovo, Bpgdanovci, Nuštar, Orolik, Novo Selo and Privlaka. The Society functioned on the basis of founders and founders, executive members and supporting members. The leaders of the climbing department - Josip Šafarik, the sprinter - Martin Oster and the guard - Mijo Šafarik were also elected. The work of this Society continued with great will, will and enthusiasm. Based on the rules, the Society was admitted to the Vinkovci parish. Voluntary donations, ball parties, amateur parties, etc., raise funds and buy equipment, procure musical instruments, rehearse the team. The crown of that work is the construction of the Fire House in 1934


  

Copyright © 2017 Damir Marenic