Kolekcionar vatrogasnog znakovlja

DAMIR MARENIĆ

DVD BISTRINCI

DVD BISTRINCI

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bistrinci osnovano je 2. veljače 1904. godine. Prvi osnivači društva bili su: Andrija Gurka, Max Heinz i Imro Balentić. Na prvoj sjednici imenovano je zapovjedničko vijeće u sastavu:
1. Mirko Günwald – Nadzapovjednik
2 Miško Schwager – Zapovjednika
3. Rudolf Heick – Tajnik
4. Stjepan Mađarević – Blagajnik
5. Andrija Gurka – Vođa
6. Max Heinz – Vođa
7. Imro Balentić – Zamjenik vođe
Glavna im je zadaća bila okupiti ljude, te uspostaviti ustroj rukovođenja na vatrogasnim intervencijama. Vođene su knjige sa sjednica i zapovjedničkog vijeća. Gotovo svaka kuća je imala vatrogasca i učilo se mlade humanitarnom djelovanju vatrogasaca. 1. lipnja 1924. godine gorila je „tanina“ u Belišću, te je vlasnik tvornice S. H. Gutman vatrogascima Bistrinaca poklonio 200 dinara. Drugi veliki požar u „tanini“ buknuo je 6. listopada 1924. godine,
odazvalo se 17 vatrogasaca te od vlasnika S.H.Gutmana dobilo 1.500 dinara i oprost duga za zaprežna kola. Prva proslava zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana održana je u Bistrincima 3. svibnja 1929. godine, a koje se i danas održavaju. 18. lipnja 1930. godine počeli su prikupljati dokumentaciju i materijal za novo vatrogasno spremište.
2. listopada 1930. godine vlasnik tvornice S.H. Gutman za gradnju vatrogasnog spremišta poklanja; 3.000 kom cigle, 300 kg kreča, 100 kg cementa te 12 m² brijestovih dasaka. 8. ožujka 1931.godine povodom otvaranja vatrogasnog spremišta Vatrogasna zajednica Savske banovine najzaslužnijim je dodijelila visoka odličja.1938. godine DVD Bistrinci ulaze u Vatrogasni savez općine Valpovo. Tijekom ratnih razaranja 1941. – 1945. godine nije bilo velikih aktivnosti, a buknulo je 20 požara. 1960. godine DVD Bistrinci sudjelovali su u spašavanju šlepa i jugoslavenskom riječnom brodarstvu akciju naplatili 52.140,00 dinara. Daljnje djelovanje članova DVD-a Bistrinci osim gašenja požara, ispumpavanja septičkih jama i uređenje doma i dvorišta bilo je: održavanje vježbi, pokaznih vježbi, školovanje i usavršavanje vatrogasaca te odlasci na proslave drugih društava. Cisterna „Belje“ kupljena je 1979. godine i koštala je 14.000 dinara od čega je mjesna zajednica Bistrinci dala 8.000 dinara. Iako i sami bez sredstava nakon potresa u Crnoj Gori poslali su 500,00 dinara te pomogli donacijom stradalima od potresa u Skopju u Makedoniji. Read more: DVD Bistrinci
 
The Bistrinci Voluntary Fire Brigade was founded on February 2, 1904. The first founders of the society were: Andrija Gurka, Max Heinz and Imro Balentić. At the first session, a command council was appointed consisting of: 1. Mirko Günwald - Superintendent 2 Miško Schwager - Commander 3. Rudolf Heick - Secretary 4. Stjepan Mađarević - Treasurer 5. Andrija Gurka - Leader 6. Max Heinz - Leader 7. Imro Balentić - Deputy Leader Their main task was to gather people and establish a management structure for fire interventions. Books were kept from the sessions and the command council. Almost every house had a firefighter and young people were taught the humanitarian work of firefighters. On June 1, 1924, a "tannin" burned in Belišće, and the owner of the factory, S. H. Gutman, donated 200 dinars to the firefighters of Bistrinac. The second major fire in the "tannin" broke out on October 6, 1924, 17 firefighters responded and received 1,500 dinars from the owner S.H. Gutman and debt forgiveness for the carriage. The first celebration of the patron saint of firefighters, St. Florijana was held in Bistrinci on May 3, 1929, and they are still held today. On June 18, 1930, they began collecting documentation and materials for a new firehouse. On October 2, 1930, factory owner S.H. Gutman for the construction of a fire station donates; 3,000 bricks, 300 kg of lime, 100 kg of cement and 12 m2 of elm boards. On March 8, 1931, on the occasion of the opening of the fire station, the Fire Brigade of the Sava Banovina awarded the most deserving with high medals. DVD Bistrinci enters the Fire Brigade of the Municipality of Valpovo. During the war devastation of 1941-1945, there was no major activity, and 20 fires broke out. In 1960, DVD Bistrinci participated in rescuing the barge and charged the Yugoslav river shipping company 52,140.00 dinars. Further activities of the members of DVD Bistrinci, in addition to extinguishing fires, pumping out septic tanks and arranging homes and yards, were: holding exercises, demonstration exercises, training and development of firefighters and going to celebrations of other societies. The tank "Belje" was bought in 1979 and cost 14,000 dinars, of which the local community Bistrinci gave 8,000 dinars. Although they themselves had no funds after the earthquake in Montenegro, they sent 500.00 dinars and helped with a donation to the victims of the earthquake in Skopje, North Macedonia.


  

Copyright © 2017 Damir Marenic